vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

ALERT - Kompetanseutvikling til alle kommuner

Helsepersonell kan få opplæring i ALERT - Et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling og sikker kommunikasjon. Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken helseforetak har utarbeidet et opplegg for å tilby ALERT til alle kommuner.

ALERT – er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling og sikker kommunikasjon mellom helsepersonell. Hensikten er å øke personalets kompetanse, iverksette tiltak og forebygge sykdomsforverring.

ALERT tilbys alle kommuner o gjennomføres i alle 26 kommunene i løpet av 2014. Det blir gjennomført kurser regionvis. Tiltaket er et ledd i Samhandlingsarbeidet i Kommunehelsesamarbeidet, der sykehus og kommuner arbeider for å effektivisere samt forbedre pasientbehandlingen for  å gi innbyggerne bedre helsetjenester.

Vi arbeider for å sikre at pasienter blir behandlet på rett sted. Dvs at pasienter som ikke trenger behandling på sykehus, skal kunne behandles i kommunen.

Kommunalsjefene for Helse og omsorg, har fått tilbud om dette verktøy og har ansvar for innføring og oppfølging. Dette er et gratis kompetansehevingstiltak til kommunene fra Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken.

Ved siden av Elektronisk meldingsutbredelse (samhandling digitalt ) så er dette det største satsningsområdet ift kompetanseheving i kommunene.

Gevinster ved bruk av ALERT?

- Færre sykehusinnleggelser.

- Kortere liggetid ved innleggelse på sykehus.

- Rett behandling til rett tid av rett person i kommuner eller på sykehuset.

- Økt patientsikkerhet ved tidlig identifisering av sykdomsforverring.

- Viktig verktøy til bruk ved de kommunale akutte døgnplassene.

- Økt kompetanse hos helsearbeidere.

- Reduserte økonomiske utgifter for kommunene.

- Redusert antall reinnleggelser i spesialisthelsetjenesten.

 

For mer informasjon, spørsmål eller innspill:

Kari Sørensen, prosjektleder Kommunehelsesamarbeidet

Telefon: +47 416 00 524