vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Behov for arbeidskraft og kompetanse

Kompetanse er regionens viktigste ressurs, og en forutsetning for innovasjon i tjenesteproduksjonen og for samfunnsutviklingen forøvrig. Regionen vil stå overfor store utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse i årene som kommer.

Vestregionen har i dag en sterk konsentrajon av kompetansebedrifter og -miljøer innenfor framtidsrettede områder som energi- og miljøteknologi, helseteknologi, maritime næringer, materialteknologi og kulturnæringer. Næringer som jobber innen olje og gass, er også godt representert i regionen.  Vestregionen har også et mangfold av aktive frivillige organisasjoner innen kultur, helse, natur og miljø. Kompetanseutvikling, innovasjon og nye næringsetableringer kan bare oppnås dersom det utvikles samarbeid og nettverk mellom bedrifter, frivillige aktører, akademia og kommunene.

Nye kommunale oppgaver og økte forventninger og krav til kommunale tjenester, og kommunenes evner til å samarbeide med næringsliv, offentlig sektor og andre offentlige aktører, innebærer at kommunene vil har et betydelig utviklingsbehov knyttet til kompetanse og samarbeidsevne i  årene som kommer.

Offentlig og privat sektor vil også stå overfor store utfordringer knyttet til bemanning - og arbeidstakeres kompetanse - i årene som kommer. Vestregionen vil derfor samarbeide med regionens utdanningsinstitusjoner, næringsliv og frivillig sektor i etableringen av kompetansegivende tilbud som tilfredsstiller både innbyggernes, næringslivets og kommunenes ønsker og behov.

Ny helseutdanning ved Fagskolen Tinius Olsen
Vestregionen samarbeider med Fagskolen på Kongsberg om å etablere helse som et nytt utdanningstilbud ved skolen. Vi utvikler i fellesskap det første tilbudet som starter opp i 2019, og som blir videretdanning for helsefagarbeidere med tema hverdagsmestring og rehabilitering.

Ledelse,  innovasjon og demokrati - et masterstudium ved Universitetet i Sørøst Norge
Univeristetet i Sørøst Norge, rådgivingsfirmaet insam as og Vestregionen har i fellesskap utviklet et deltids, erfaringsbasert masteremne kalt ”Ledelse, innovasjon og demokrati”. Studiet startet opp høsten 2015. Det tredje kullet startet opp i februar 2018. Vestregionens administrasjon bidrar med løpende oppdatering av faginnholdet og valg av lærerkrefter, samt deltar i undervisningen.

Innholdet er basert på  lederes behov for å kunne håndtere komplekse samfunnsutfordringer og innovasjonsprosesser. Gjennom 5 samlinger over 4 dager får deltakerne møte toppledere i offentlig og frivillig sektor, forskere og næringslivstopper. Modulen gir 30 studiepoeng og kan kombineres med moduler fra mange høyskoler i inn- og utland. Undervisningen foregår  i Drammen, Århus og Ålborg i Danmark og Malmø i Sverige. Nytt av året er en siste samling i Aten med fokus på demokrati som ledelses- og inovasjonsutfordring.

Presentasjon av studiet finner du her

Vitensenteret helse og teknologi, Universitetet i Sørøst Norge
Vestregionen har også etablert et samarbeid med Vitensenteret helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst Norge. Vi har i fellesskap arrangert regionsvise kurs og nettverksmøter om digitialisering og velferdsteknologi, og bidratt med innspill til innholdet i ny master i Helse og tenologi med oppstart høsten 2018.