vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Våre innsatsområder

Lovverket knyttet til helse og omsorg, og ikke minst folks økende forventninger til helsevesenet, stiller krav til kommunenes helse- og omsorgstjenester og evne til elektronisk samhandling. Vestregionen vil i perioden 2015 til 2018 prioritere innsats rettet mot folkehelse, og utvikling av sammenhengende tjenester innen rus, psykisk helse og somatikk; uavhengig av om tjenesten leveres av kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Vi proriterer også å utvikle gode ordninger for personer som har behov for  brukerstyrt personlig assistanse, og kommunenes evne til å ta i bruk velferdsteknologi. 

 

Kommunehelsesamarbeidet

Kommunehelsesamarbeidet omfatter 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og består av Vestregionens 15 kommuner og 11 andre kommuner. Vi samarbeider for å videreutvikle dagens helse- og omsorgstjenester. Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes intere...
Les mer

Folkehelse

Folkehelseloven trådte i kraft i januar 2012. Den pålegger kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter å iverksette tiltak som kan fremme befolkningens helse og trivsel, og utjevne helseforskjeller. I tillegg skal folkehelsearbeidet bidra til å fo...
Les mer

Styringsdata Samhandling

Vestregionen har i samarbeid med Helse Sør-øst og Vestre Viken utviklet en løsning for styringsdata som gir oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune.
Les mer