vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Sammen om helhetlige helsetjenester

Kommunehelsesamarbeidet omfatter 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og består av Vestregionens 15 kommuner og 11 andre kommuner. Vi samarbeider for å videreutvikle dagens helse- og omsorgstjenester. Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak, og bidra til utviklingen av helsetjenestene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Enighet om videreføring til 2023
Kommunesamarbeidet baserer seg på en avtale om tverrkommunalt samarbeid mellom deltakerne. Gjeldende avtale utløper i 2018. Ordførerne i de 26 deltakende kommunene ble i møte den 14. juni 2018 enige om å forlenge samarbeidet fram til 2023. Forslag til avtale er sendt til behandling i den enkelte kommune. Dagens avtale gjelder inntil ny avtale er på plass

Koordinerte pasientforløp
Kommunene som deltar i Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken helseforetak har en intensjon om å legge til rette for koordinerte og effektive pasientforløp av god kvalitet. Partene er opptatt av å sikre gode «overganger» når pasienten skrives inn og ut av sykehus. De inngåtte lovpålagte avtalene fra 2012 som regulerer samarbeidet, gjennomgås og revideres i 2018.

Organisering av samtidige og ambulante tjenester
Kommuner og sykehus har fokus på å prøve ut modeller der behandling og oppfølging av pasienter gis samtidig fra begge forvaltningsnivåene. Hensikten med dette er blant annet å hindre unødige reinnleggelser, og å benytte kompetansen som finnes i både kommune og spesialisthelsetjenesten mere effektivt og samordnet. Målet er at pasienten er, og forblir, aktivt deltakende i eget liv, og har en sentral rolle i behandling og oppfølging av sine helseproblemer.

Barn
Partene er samstemte i at barn skal vies stor oppmerksomhet innenfor alle fagdisipliner. Sykehus og kommuner har i 2017 fokus på barn som pårørende.

Styringsdata
Sentralt i all tjenesteutøvelse er å ha kunnskap om forbruk av helsetjenester, trender, demografi, folkehelseprofiler mm. Vestregionen har i samarbeid med Vestre Viken og Helse Sør-Øst utarbeidet en portal som viser forbruk av spesialisthelsetjenester for den enkelte kommune. Du finner portalen øverst på første side merket Styringsportal samhandling.

Utviklings- og strategiplan 2035 Vestre Viken HF
Kommunene er i 2017 involvert i dette arbeidet gjennom deltakelse i styringsgruppen, referansegruppe og i ulike tematiserte arbeidsgrupper. Temaet psykisk helse og rus, rehabilitering og velferdsteknologiske løsninger er prioriterte samarbeidsområder. Planen ferdigstilles i løpet av 2017, og sendes ut på høring første halvdel av 2018.