vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Vekst krever knutepunktsutvikling

Befolkningsveksten i Vestregionen forventes å øke betydelig de neste 20 årene. Hvordan vi planlegger hvor vi skal bo og arbeide, og hvordan vi løser våre transportbehov, vil være avgjørende for hvilke konsekvenser veksten får for Vestregionen. Transportsituasjonen er allerede under press; både når det gjelder vei og jernbane, men også arealutfordringene vil øke i takt med befolkningsveksten.

Vestregionens strategi for areal og transport ble revidert i 2015, og gjelder for perioden 2016 - 2023. Grepet for å håndtere vekstutfordringene, er å legge arbeidsplasser og besøksintensiv næring og offentlige tjenestetilbud til bykjerner og kollektivknutepunkt. Boligbygging skal også skje i tilknytning til eksisterende tettstedstruktur og kollektivknutepunkt.

Jernbanen vil være stammen i utviklingen av transportsystemet. Det skal tilrettelegges for funksjonelle overganger mellom buss og bane, og mellom bil og jenbane. Innfartspareringsanlegg skal tilrettelegges for både bil og sykkel. Buss skal sikres prioritet framfor privatbil. Effektiv godshåndtering krever hensiktsmessig terminalstruktur.

Til nå har intercity triangelet stått sentralt i utviklingen av transportsystemet på Østlandet. Vestregionen er opptattt av å synliggjøre at også banestrekninger som Ringeriksbanen, Kongsbergbanen og Spikkestadbanen er viktige strekninger der gevinsten ved rask oppgradering/utbygging, vil være stor.

Nettverk for grønn mobilitet - Transport 2.0
I tråd med Vestregionens samarbeidsplattform,  skal vi legge til rette for forsknings- og innovasjonsprosjekter innen transportfeltet. Vestregionen har derfor tatt initaitivet til å etablere nettverket Transport 2.0 med deltakelse deltakelse fra forvaltning, markedsdrevne virksomheter, FoU-institusjoner og idedrevne/frivillige virksomheter.

Følgende tilnærminger prioriteres:
- Integrerte løsninger med vekt på sømløse reiser og sammenmensatte mobilitetstjenester
- Mobilitet i område- og eiendomsutvikling
- Delingsmobilitet
- Autonomi

Transport 2.0 arrangerer månedlige frokostmøter, og deltar i forskningsprosjektet SHAREON som ser på klimaeffektene av delingsøkonomien. Nettverket følger også opp vedtaket i Buskerudbyens sykkelstrategi gjennom å invitere alle kommunene i Vestregionen samt Kongsberg til å anskaffe felles elektriske delesykler.

Du finner mer informasjon på Transport 2.0 sider

Transport 2.0s plattform finner du her.