vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Nye samhandlende arbeidsformer i psykisk helse og rus: 21. september

Vestre Viken inviterer til samling om utfordringer og muligheter i etableringen av samhandlende tjenester. Samlingen er ledd i arbeidet med helseforetakets utviklingsplan 2035, og etableringen av nye samhandlende arbeidsformer mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling

Tid:    Torsdag 21. september klokka 10.00 - 15.00
Sted:  Auditoriet, Drammen sykehus

Vestre Viken helseforetak har fått i oppdrag av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst å utarbeide en utviklingsplan. Planen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

Overgangen mellom nivåene i hjelpeapparatet innen psykisk helsevern, er et område der pasientene opplever svikt i behandlingsopplegget. Det er avgjørende at spesialist- helsetjenesten, kommunene, fastlegene, private institusjoner og privatpraktiserende spesialister fungerer som en helhet. I områdeplanen for Psykisk helse etterspør kommunene mer samhandlede tjenester og spesielt ambulante tjenester. Dette er derfor et fokusområde for Vestre Viken.

Det skal etableres ambulante tilbud overfor de sykeste pasientene. Det krever samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Denne dagen vil Vestre Viken sette søkelyset på fremtidens pasientbehandling og introdusere arbeidet med innføringen av FACT team. Helseforetaket ønsker at kommunene bidrar og kommer med refleksjoner på hvordan denne samhandlingen bør organiseres for opptaksområdet.

Programmet finner du her

Påmelding innen 15. september til kari@vestregionen.no