vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Vestregionens framtid

I juni 2018 besluttet generalforsamlingen enstemmig å avvikle samarbeidsalliansen fra og med 1.1.2019. Kommunehelsesamarbeidet videreføres mellom de 26 kommunene som inngår i Vestre Vikens opptaksområde, og arbeidet med Brukerstyrt Personlig assistanse fortsetter som en del av Kommunehelsesamarbeidets oppgaver.

Prosessen som ledet fram til vedtak om avvikling av Vestregionen, var basert på generalforsamlingens behandling i juni 2017. 

Utfordringsbildet
Som grunnlag for prosessen utarbeidet rådmannsgruppen et drøftingsnotat som beskriver utfordringsbildet og formulerer noen sentrale spørsmål som bør drøftes både lokalt i den enkelte kommune og deretter samlet i Vestregionen:
-Hvilke av dagens oppgaver ønsker kommunene å samarbeide om?
-Hvilke aktører må kommunene samarbeide med?
-Hvilke felles interesser bør vi samarbeide om?
-Alternative samarbeidsformer for kommunene i Vestregionen?

Rådmannsgruppen la til grunn to alternativer:
a) Bygge videre på dagens samarbeid i Vestregionen og tilpasse den til ny kommune- og regionstruktur, og til de oppgavene vi ønsker å samarbeide om. 

b) Avvikle Vestregionen i sin nåværende form og organisasjon. Og så bygge opp nye strukturer som kommunene i fellesskap kommer frem til, vil være nyttige. Det innebærer også fremtidig kommunehelsesamarbeid og samarbeidsstruktur inn mot Region Viken.

Vedtak 14.6.2018
1. Det politiske samarbeidet videreføres i 2019 og 2020 med årlig to fellesmøter og et todagers seminar. I løpet av denne perioden utformes en videre samarbeidsform for kommunene vest i Viken.
2. Rådmennene møtes tilsvarende i forkant av de politiske møtene.
3. Bærum kommune kan påta seg ansvaret for å tilrettelegge for dettes samarbeidet.
4. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres for de 26 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde med egen finansiering og organisering.
5. Samarbeidet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  vurderes videreført som en integrert del av Kommunehelsesamarbeidet.
6. Norsk Helsenetts prosjekt Elektronisk meldingsutveksling (KomUt) vurderes lagt til Kommunehelsesamarbeidet.
7. Kunst rett vest søkes fra 2020 videreført i et samarbeid mellom kommunene og med en eventuell sterkere involvering fra Viken fylkeskommune. Bærum arrangerer KRV i 2019.
8. Videreføring av Ungdomssymfonikerne søkes i et samarbeid mellom kommuner som ønsker å    bidra økonomisk og organisatorisk. Tiltaket drives foreløpig frem til sommeren 2019.
9. Vestregionen som § 27-samarbeid opphører fra 1.1.2019.