vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kommuneledelsens demokratiperspektiv

Hvordan påvirker kommuneledelsens demokratiperspektiv samhandlingen med innbyggerne? Stina Gellein presenterer sin ferske masteroppgave. Er du interessert i temaet samskaping/inkluderende folkestyre, er du velkommen!

Flere av kommunene i Vestregionen har vedtatt strategier og iverksatt tiltak der den enkelte borger, frivillige organisasjoner og næringsliv inviteres til å utvikle underlag for kommunale beslutningsprosesser, og til å delta i delegerte beslutningsprosesser. Begrunnelsene varierer fra å skulle motvirke segregering og utenforskap, til å teste ut nærdemokratiske modeller som følge av kommune- og regionsreformen, og for å kunne bli i stand til å løse ”gjenstridige” samfunnsutfordringer.

Samtidig har ”samskaping” blitt etablert som et nytt innsatsområde/forskningsfelt; spesielt i Danmark, hvor det også er etablert en ”Samskaperbevegelse”. Fokus er rettet mot hvordan offentlige ansatte kan utvikle og produsere velferd sammen med borgerne. Begreper og definisjoner varierer innenfor feltet: co-creation, samproduksjon, borgermedvirkning, medborgerdialog mv.

Inkluderende folkestyre/samskaping er fra 2017 tatt inn som et nytt fokusområde i Vestregionens handlingsplan. Så langt er det besluttet å kartlegge tiltak som er under planlegging/ blir gjennomført og hvordan disse er forankret strategisk, samt å etablere et nettverk der deltakerne kan dele erfaringer, presentere /presenteres for ny forskning mv.

Tid: 2. november kl 14.00 - 16.00
Sted: Kunnskapssenteret, Drammensveien 915, 1383 Asker

Påmelding og info: nina.solberg@vestregionen.no T 906 13 953