vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Forpliktende samhandlingsmodeller innen Psykisk helse og rus – Vi kan bedre!

Kommunehelsesamarbeidet i Vestregionen har mottatt kr. 750.000 i tilskudd fra Helsedirektoratet. Midlene skal benyttes til å utvikle forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefelt. Prosjektet starter opp nå i september, ledes av prosjektleder Kari Engen Sørensen og avsluttes i oktober 2015.

Kommunene Asker, Røyken, Asker DPS og Vestre Viken er forespurt om å delta i prosjektet. Målet er å finne frem til modeller for likeverdig og funksjonell samhandling der brukeren har en sentral plass. Prosjektet starter med en kartlegging og analyse av eksisterende tjenestetilbud, organisering, samhandling samt eksisterende brukermedvirkning. Deretter starter arbeidet med å finne forbedringer i pasientflyten for å anbefale nye samarbeidsmåter og metoder. Resultatet er gode, effektive og samordnede pasientforløp der spesialist- og kommunehelsetjenesten klargjør sitt ansvarsområde i behandlingsløpet.

- Forbedringsarbeid tar tid, vi ønsker med dette prosjektet å synliggjøre de gode løsninger, løfte frem  hvordan bedre samarbeid bidrar til å løse denne pasientgruppens behov.  Prosjektet skal komme alle kommuner til gode i 2015. Dermed ikke sagt at alle problemene er løst på denne korte tid, men det hjelper oss å komme et godt stykke på vei og sette fokus på denne problematikken – sier Kari Engen Sørensen.

Pasientgruppen som omfattes av prosjektet er over 18 år, med kroniske psykiske lidelser og rusproblematikk, bosatt i kommunen og med omfattende og varig behov for samtidige tjenester fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Prosjektet har en tidsramme på ett år.