vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kunnskapsgrunnlaget for Osloregionens areal- og transportstrategi

Nå foreligger kunnskapsgrunnlaget for Osloregionens pågående arbeid med å revidere samarbeidsalliansens areal- og trasportstrategi.

Temaene i rapporten er befolkningsutvikling, boligutvikling, næringsutvikling, arealbruk, transportutvikling og pendling. Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt (TØI) i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Rapporten skal brukes som grunnlag for revideringen av strategien som ble vedtatt i 2008.  Frem til sommeren vil det pågå drøftinger i Osloregionens faglige og politiske organer om innholdet i et revidert strategidokument som vil bli sendt på høring høsten 2015. Sluttbehandlingen finner sted i Osloregionens politiske styre på nyåret 2016. Strategidokumentet vil blant være grunnlag for Osloregionens innspill til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018-2027.

Rapporten kan du laste ned her