vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Reviderte areal og transportstrategier på plass

Forsknings- og innovasjonsbehov er løftet fram i revideringen av Vestregionens areal- og transportstrategier.

Vestregionens styringsgruppe behandlet den 3.12.2015 oppdatertingen av regionens areal- og transportstrategier "Balansert utvikling" fra 2007.

Mange av prioriteringene og formuleringene i ”Balansert utvikling” har relevans også i dag, mens andre formuleringer er endret i tråd med oppdatert kunnskapsgrunnlag og nye strategier for bl.a. Akershus, Buskerud, Buskerudbyen og Osloregionen.

Målformuleringen i strategidokumentet er opprettholdt, og slår fast at Vestregionen skal bidra til gode areal- og transportløsninger som muliggjør at befolkningsveksten håndteres på en samfunnsmessig god og bærekraftig måte.  Utbygging og arealutvikling i regionen skal bygge videre på dagens by- og tettstedstruktur, og bidra til bærekraftig transportmønster og arealbruk.

Dokumentet fra 2007 omtaler ikke behovet for forskning og innovasjon innen areal- og transportfeltet.  Disse behovene er nå tatt inn. I tråd med Vestregionens samarbeidsplattform skal behovet for samarbeid mellom FoU-miljøer, næringsliv og offentlig sektor konkretiseres og prioriteres; bl.a. gjennom deltakelse i innovasjonsarena Transport 2.0.  Her  samarbeider næringsklyngen Electric Mobility Norway, Smart City Bærum og Buskerudbyen om erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og prosjektsamarbeid. Link til innovasjonsarena Transport 2.0 finner du her: www.transport20.no

Vedtatte areal- og transportstrategier finner du her