vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Vestregionens framtid

Vestregionen har besluttet å gjennomføre en prosess fram til juni 2018, for å avklare alliansens framtidige organisering. Dokumenter som blir produsert i løpet av prosessen, og annen informasjon, vil du finne her.

Utfordringsbildet
Rådmannsgruppen har utarbeidet et drøftingsnotat som beskriver utfordringsbildet og formulerer noen sentrale spørsmål som bør drøftes både lokalt i den enkelte kommune og deretter samlet i Vestregionen:
-Hvilke av dagens oppgaver ønsker kommunene å samarbeide om?
-Hvilke aktører må kommunene samarbeide med?
-Hvilke felles interesser bør vi samarbeide om?
-Alternative samarbeidsformer for kommunene i Vestregionen?

Rådmannsgruppen ser at det grovt sett er to alternativer:
a) Bygge videre på dagens samarbeid i Vestregionen og tilpasse den til ny kommune- og regionstruktur,         og til de oppgavene vi ønsker å samarbeide om. 

b) Avvikle Vestregionen i sin nåværende form og organisasjon. Og så bygge opp nye strukturer som kommunene i fellesskap kommer frem til, vil være nyttige. Det innebærer også fremtidig kommunehelsesamarbeid og samarbeidsstruktur inn mot Region Viken.

Spørreundersøkelse
Det er utarbeidet en spørreundersøkelse som fokuserer på kjennskap til Vestregionens arbeid og vurdering av nytten av arbeidet. Undersøkelsen er sendt til ordførere, varaordførere, rådmenn og kommunalsjefer. Det er også anledning for øvrige folkevalgte og ansatte til å svare. Link til undersøkelsen finner du her.

Framdriftsplan
Følgende framdriftsplan er lagt til grunn for prosessen:
Oktober - november   Gjennomføre spørreundersøkelse
                                   Drøfting i hver kommune
23. november             Møte i Rådmannsgruppen
07. desember             Møte i Styringsgruppen
22. februar                  Møte i Rådmannsgruppen. Her inviteres øvrige rådmenn i Kommunehelsesamarbeidet
15. mars                     Møte i Styringsgruppen (kan utvides til hel dag)
03. mai                       Møte i Rådmannsgruppen
24. mai                       Møte i Styringsgruppen
14. juni                       Generalforsamling