vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Vekst krever knutepunktsutvikling

Befolkningsveksten i Vestregionen forventes å øke med minst 30% de neste 20 årene. Hvordan vi planlegger hvor vi skal bo og arbeide, og hvordan vi løser våre transportbehov, vil være avgjørende for hvilke konsekvenser veksten får for Vestregionen. Transportsituasjonen er allerede under press; både når det gjelder vei og jernbane, men også arealutfordringene vil øke i takt med befolkningsveksten.

Vestregionens strategi for å håndtere vekstutfordringene, er å legge arbeidsplasser og besøksintensiv næring og offentlige tjenestetilbud til bykjerner og kollektivknutepunkt. Boligbygging skal også skje i tilknytning til eksisterende tettstedstruktur og kollektivknutepunkt.

Jernbanen vil være stammen i utviklingen av transportsystemet. Det skal tilrettelegges for funksjonelle overganger mellom buss og bane, og mellom bil og jenbane. Innfartspareringsanlegg skal tilrettelegges for både bil og sykkel. Buss skal sikres prioritet framfor privatbil. Effektiv godshåndtering krever hensiktsmessig terminalstruktur.

Til nå har intercity triangelet stått sentralt i utviklingen av transportsystemet på Østlandet. Vestregionen er opptattt av å synliggjøre at også banestrekninger som Ringeriksbanen, Kongsbergbanen og Spikkestadbanen er viktige strekninger der gevinsten ved rask oppgradering/utbygging, vil være stor.

Vestregionens areal- og transportstrategier blir nå revidert, og skal behandles politisk våren 2016. Nasjonal transportplan, regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som sluttbehandles høsten 2015 og revidert areal- og transportstrategi for Osloregionen gir føringer for Vestregionens eget revisjonsarbeid. Vedtak og føringer som ligger til grunn for Buskerudbysamarbeidet vil også være en del av grunnlaget for revisjonsarbeidet i Vestregionen.