vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Sammen om helhetlige helsetjenester

Kommunehelsesamarbeidet omfatter 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og består av Vestregionens 15 kommuner og 11 andre kommuner. Vi samarbeider for å videreutvikle dagens helse- og omsorgstjenester. Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak, og bidra til utviklingen av helsetjenestene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Kommunehelsesamarbeidet (KHS) ble etablert som et prosjekt i 2009 for å styrke kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak.

I perioden 2009 til 2012 har hovedfokus vært å etablere lovpålagte avtaler og rammer for samarbeidet mellom kommunene og Vestre Viken.

Strategiske fokusområder i 2013 og 2014 har vært lokalmedisinske tjenester, elektronisk meldingsutveksling, utvikling av kommunale øyeblikkelige hjelp plasser, utskrivningsklare pasienter, styringsdata, rus/psykisk helse og kompetanseoverføring.

Høsten 2014 startet en evaluering av KHS for å vurdere om, og i hvilken form, samarbeidet mellom 26 kommuner skal videreføres. Det vurderes også hvordan samarbeidet skal organiseres og styres. Eiermøtet besluttet 11.06.2015 å videreføre samarbeidet ut 2017. Ny samarbeidsavtale er vedtatt. Den innholder formål, organisering, finansiering og oppgavene til Kommunehelsesamarbeidet.


Handlingsplan for 2015

Fokusområde 1: Samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, oppgavefordeling og utviklingsarbeid.


1. Utvikle en webløsning for kommunene som henter ut styringsdata fra sykehuset.
2. Kartlegge effekten av og forbedre bruk av kommunale akutte døgnplasser
3. Etablere en hensiktsmessig samhandlingsmodell innen rus og psykisk helse mellom kommune og sykehus (KHS har prosjektledelsen)
4. Etablere gode helhetlige patientforløp innenfor diagnosegruppene kols, hoftebrudd, skadelig bruk av alkohol.
5. Utarbeide felles høringssvar på områder som er relevante for kommunene.
6. Videreutvikle kontakten med sentrale helsemyndigheter.
7. Reforhandle overordnet samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak.

Fokusområde 2: Kommunenes kompetansebehov


1. Gjennomføre Alert opplæring for helsepersonell i kommunene - Alert er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling og et verktøy for sikker kommunikasjon.
2. Utvikle og tilgjengligjøre e-læringsmoduler i samarbeide med Helse Sør/Øst og KS
3. Synliggjøre kommunenes fremtidige behov for spesialsykepleierkompetanse mot sentrale utdanningsinstitusjoner

Fokusområde 3: Kommunikasjon


1. Gi oppdatert og hensiktsmessig informasjon i nyhetsbrev, referater og på websiden.