vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Våre innsatsområder

Lovverket knyttet til helse og omsorg, og ikke minst folks økende forventninger til helsevesenet, stiller krav til kommunenes helse- og omsorgstjenester og evne til elektronisk samhandling. Vestregionen vil i perioden 2015 til 2018 prioritere innsats rettet mot folkehelse, og utvikling av sammenhengende tjenester innen rus, psykisk helse og somatikk; uavhengig av om tjenesten leveres av kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Vi proriterer også å utvikle gode ordninger for personer som har behov for  brukerstyrt personlig assistanse, og kommunenes evne til å ta i bruk velferdsteknologi. 

 

Kommunehelsesamarbeidet

Kommunehelsesamarbeidet omfatter 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og består av Vestregionens 15 kommuner og 11 andre kommuner. Vi samarbeider for å videreutvikle dagens helse- og omsorgstjenester. Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes intere...
Les mer

KS e-komp (tidl. komut)

Norsk Helsenett gjennomfører prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og fastleger (KomUt) på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektledelsen er lagt til Vestregionen, og prosjektet omfatter alle kommuner i Vestre Vikens ...
Les mer

Folkehelse

Folkehelseloven trådte i kraft i januar 2012. Den pålegger kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter å iverksette tiltak som kan fremme befolkningens helse og trivsel, og utjevne helseforskjeller. I tillegg skal folkehelsearbeidet bidra til å fo...
Les mer

Styringsdata Samhandling

Vestregionen har i samarbeid med Helse Sør-øst og Vestre Viken utviklet en løsning for styringsdata som gir oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune.
Les mer