vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktiske tjenester til hjemmeboende personer med langvarige og store hjelpebehov.

I dag har kommunene en plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse som et alternativ eller supplement til helse- og omsorgstjenestene som kommunen yter. Det er bruker og kommunen som sammen vurderer om bruker kan nyttiggjøre seg BPA-ordningen.

I tillegg til kommunal drift av BPA-ordningen, har Vestregionens kommuner inngått avtaler med seks private leverandører som yter BPA-tjenester. Gjeldende avtaleperiode løper ut i 2015, og Vestregionens deltakerkommuner vil i løpet av 2015 utlyse ny fireårig konsesjonsperiode fra 2016.

Retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir lovfestet fra 1. januar 2015; se Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Rettighetsfestingen er ment å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand, skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv.

Helsedirektoratet har fått i  oppdrag å utarbeide nytt rundskriv om BPA-ordningen, og sørge for en følgeevaluering av rettigheten. Rundskrivet vil bli sendt ut i første halvår av 2015.

 

 

 

Bilde: karmøy kommune