vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

KomUt

KomUT-prosjektet er et av delprosjektene under Meldingsutbredelsesprogrammet i Norsk Helsenett og består av 5 regionale kompetanseorganisasjoner (KomUT nettverk) med koordinatorer og samarbeidskommuner.

Kommunal elektronisk meldingsutbredelse - KomUt

KomUT prosjektet har sørget for at alle kommuner er tilknyttet helsenettet og har bidratt til at de har kunnet komme i gang med elektronisk meldingsutveksling med sykehus og fastleger (pleie- og omsorgsmeldinger).

Målsetting for KomUt 2015 - 2017

KomUT skal være et kompetansenettverk som støtter opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten. Arbeidsområdene er knyttet til elektronisk samhandling (meldinger, kjernejournal, èn innbygger – èn journal) og velferdsteknologi.

Handlingsplan KomUt Vestregionen 2015-2017

Fokusområde 1. Elektronisk meldingsutbredelse:

 1. Utvide elektronisk meldingsutveksling til flere tjenesteområder i kommunene, herunder:
 • KAD-plasser
 • Legevakt
 • Ergoterapitjeneste
 • Fysioterapitjeneste
 • Rusomsorg
 • Psykiatrisk sykepleietjeneste
 • Helsestasjon
 1. Utvide elektronisk meldingsutveksling til andre helseforetak, herunder:
 • Oslo universitetssykehus, inkludert Radiumhospitalet
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehuset i Vestfold

 

Fokusområde 2. Forvaltning av elektronisk meldingsutveksling

 1. Sikre at alle kommuner har registrert sine tjenesteadresser og nødvendige opplysninger i NHN adresseregister i henhold til etablert standard
 2. Sikre at det etableres en robust driftsavtale for elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene og Vestre Viken HF

 

Fokusområde 3. Velferdsteknologi

 1. Bistå kommunene med å etablere en digital plattform i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger til kommunene på det velferdsteknologiske området (IS 2225)
 2. Være pådriver inn mot sentralt hold i Helsedirektoratet og KS for å sikre at kommunenes interesser og behov blir ivaretatt i det nasjonale programmet.

 

Fokusområde 4. Kvalitet i pleie- og omsorgssystemer

 1. Bistå nasjonalt i videreutvikling av EPJ-systemene for å sikre størst mulig likhet i de ulike systemer, samt bedre kvalitet på innhold i EPJ.

 

Her kan du lese mer om KomUT nasjonalt