vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Kommunens helhetlige ansvar

Folkehelseloven trådte i kraft i januar 2012. Den pålegger kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter å iverksette tiltak som kan fremme befolkningens helse og trivsel, og utjevne helseforskjeller. I tillegg skal folkehelsearbeidet bidra til å forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade og lidelse.

Loven flytter ansvaret for folkehelsearbeid fra kommunens helsetjeneste til kommunen som helhet. Fokus og ressurser skal rettes mot faktorer som har betydning for folks helse og trivsel. Loven krever også at kommunene har oversikt over innbyggernes helsetilstand, hvilke faktorer som påvirker folks helse, og ut i fra dette, foretar prioriteringer.

Folkehelsearbeidet i Vestregionen 2016 - 2018
Folkehelsearbeidet er et prioritert fokusområde i Vestregionen. Vår folkehelsestrategi ble vedtatt i mars 2016, og gjelder for perioden 2016 - 2018. I arbeidet med å utarbeide strategien, ble det lagt vekt på at folkehelseutfordringene er sammensatte, og at disse ikke kkan løses av enkeltstående tiltak. Arbeidsmetodene som benyttes vil være utslagsgivende for resultatet. 

Vestregionens mål er å bidra til at kommunene oppfyller folkehelselovens intensjoner med særlig hensyn til oversiktsarbeid, konsekvensutredninger i den politiske saksbehandlingen og at folkehelsetiltakene blir kunnskapsbasert.

Vedtatt folkehelsestrategi finner du her