vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Organisasjon

Vestregionen er organisert etter kommunelovens § 27 - vertskommunesamarbeid, og er registrert i Brønnøysundsregistrene som et selvstendig rettsobjekt. Bærum kommune er i henhold til avtale av 21. mai 2014 hovedkontorkommune for Vestregionen.

Generalforsamlingen er Vestregionens øverste formelle organ, og består av formannskapene i kommunene og fylkesutvalgene i de  fylkeskommunene og kommunene som deltar i regionsamarbeidet.

Vestregionen styres mellom generalforsamlingene av en politisk styringsgruppe, bestående av 15 ordførere og 2 fylkesordførere. Styringsgruppen møtes minst 4 ganger i året, og behandler saker i tråd med vedtatt samarbeidsplattform, vedtatte handlingsplaner, økonomiske rammer og vedtekter. Lederskapet i styringsgruppen går på omgang hvert annet år. I perioden 2017 - 2018 er det Bærum kommune som ivaretar lederskapet.

I tillegg til den politiske styringen har Vestregionen en parallell "rådmannsledelse" i rådmannsgruppen består av rådmennene  og fylkesrådmennene i deltakerkommunene. Modellen innebærer at rådmannen i kommunen som leder Vestregionen politisk, også leder rådmannsgruppen. Gruppen forbereder og fremmer saker for styringsgruppen, og deltar i styringsgruppens møter.

Vestregionens sekretariat holder til i Kunnskapssenteret i Asker kommune, Drammensveien 915.