vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Mål og Strategier

Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk kompetanse- og verdiskapingsregion i Norge og Europa.

Vestregionen er en interessepolitisk arena som skal bidra til innovasjon og verdiskaping i den enkelte kommune og i regionen som helthet.  Vi har for perioden 2015 - 2018 prioritert tre innsatsområder:

Regional utvikling hvor fokus er rettet mot arealbruk transport og knutepunktsutvikling samt regionens framtidige behov kompetanseutvikling og arbeidskraft. Fra 2017 er "inkluderende folkestyre" et nytt, prioritert fokusområde.

Helse hvor fokus er rettet mot folkehelse, brukerstyrt personlig assistanse, elektronisk meldingsutveklsing mellom kommuner, sykehus og fasleger, og samhandlingsreformen gjennom  deltakelse i kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseforetaks tjenesteområde.

Kultur hvor fokus er rettet mot regionens historie, identitet og mangfold ved å arrangere en årlig kunstutstilling der profesjonelle kunstnere i regionen åpner sine verksteder og atelierer, og ved å drifte Vestregionens Ungdomssymfonikere - et orkester for unge mellom 11 og 18 år.